Sökning: "symboliskt våld"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden symboliskt våld.

 1. 1. Om patriarkat, motstånd och uppbrott : unga tjejers rörelser i sociala rum

  Författare :Siv-Britt Björktomta; Helena Johansson; Bäck-WIklund Margareta; Yvonne Sjöblom; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patriarkat; motstånd och uppbrott; tjejer; patriarkal familj; hedersrelaterat våld; symboliskt våld; habitus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  Författare :Laid Bouakaz; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. LÄS MER

 3. 3. Talent management i organisationer : Ett kritiskt managementperspektiv

  Författare :Britta Nordin Forsberg; Marianne Ekman Rising; Monica Lindgren; Ann Bergman; KTH; []
  Nyckelord :Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : This dissertation is about talent management. It is focusing on the provisioning of talented managers to the global executive level. The aim is to increase the understanding of how talent management is practiced, with consequences for organizations and employees. In order to meet this purpose, three inquiries have guided the research process. LÄS MER

 4. 4. Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag

  Författare :Inger Assarson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; discourse analysis; political rhetoric; inclusion; special needs;

  Sammanfattning : En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit viktiga inslag. Som retorik är dess funktion att samla olika gruppers förhoppningar i en gemensam strävan efter något som skulle kunna bli bättre. LÄS MER