Sökning: "symboliskt kön"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden symboliskt kön.

 1. 1. Det tekniska spelet. Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem

  Författare :Frida Wikstrand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ny teknik; femininiteter; maskuliniteter; sjuksköterskor; förhandling; könsarbetsdelning; symboliskt kön; yrkesidentitet; speglingsprocess; livsberättelser; ICT; genus; sjuksköterska; livsberättelse;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how information systems are received and interpreted by the employees of two organizations: the Hospital and Electricity company. I am interested in how work tasks and professional identities at these workplaces are coded by class and gender, and whether - and if so how - these encodings or constructions affect how employees perceive the information sys-tems and the changes brought about by the new information system. LÄS MER

 2. 2. Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker hur kön, arbete och jämställdhet görs i svenska skogligt relaterade arbetsorganisationer. Svensk skogsbrukssektor tillskrivs ofta stor betydelse för regional, såväl som nationell, utveckling och i övergången till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön

  Författare :Lena Svenaeus; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättssociologi; Kollektivavtal; Löneskillnader mellan kvinnor och män; Lika lön för likvärdigt arbete; Intervenerande normer; Arbetsmarknadens parters värderingar; Marknadskrafter; Collective agreements; Equal pay for work of equal value; Gender pay gap; Intervening norms; Market forces; Social partners;

  Sammanfattning : This dissertation, entitled “The Art of Preserving the Gender Pay Gap,” is a study in the sociology of law. It examines the obstructions to the principle of equal pay that persist in the face of international conventions and EU legislation that have mandated changes to legislation and collective bargaining agreements. LÄS MER