Sökning: "symbol"

Visar resultat 1 - 5 av 270 avhandlingar innehållade ordet symbol.

 1. 1. Tjänstegarantin Verktyg eller symbol?

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Pia Renman; Patrik Larsson; Jan Ch Karlsson; Helge Ramsdal; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tjänstegaranti; Överföring av idéer; New Public Management; Målkonflikter; Svenska kommuner; Intervjuer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : For several decades, there has been a transfer of ideas from the private sector to the public sector on how to modernize the organization. One widespread idea is the service guarantee. However, when ideas are transferred from one domain to another and implemented in a different context, they are also always transformed. LÄS MER

 2. 2. Tecknets tragedi : Symbol och allegori i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö : [symbol and allegory in Atterboms fairytale play The Island of Felicity]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Otto Fischer; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; romanticism; symbol; allegory; F.W.J. Schelling; Karl Philipp Moritz; new mythology; german idealism; semiotics; romantic drama; poetics; aesthetics; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with the concepts of symbol and allegory in Idealist/Romantic aesthetic doctrine, with special consideration given to one of the principal works of Swedish Romantic literature, P.D.A. Atterbom's fairytale play Lycksalighetens ö (The island of Felicity). LÄS MER

 3. 3. Honourable Merchant or Efficient Businessman : The Transformation of Economic Culture and the Leading Economic Actors in Gävle 1765–1869

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Lundblad; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :History; Economic Culture; Merchant; Businessman; Trade; Industrialization; Practice; Symbol; Institutions; History; Gävle; Sweden; Production; Historia;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how economic actors acted and related to economic institutions that were in a state of change. The question can be formulated as follows: How did the economic culture that Gävle's leading economic actors were a part of change during the period 1765–1869? The aim of the study is to provide new insight into Swedish economic development during this period. LÄS MER

 4. 4. Hardware Architectures for Wireless Communication - Symbol Detection and Channel Estimation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Löfgren; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VLSI; Digital Design; ASIC; Architecture; Symbol Detection; Channel Estimation; MIMO; OFDM;

  Sammanfattning : In this thesis different aspects of baseband implementation of mobile communication systems is treated. The content is focused on symbol detection and channel estimation in MIMO and OFDM. The thesis deals with the complete chain from algorithm to silicon implementation within these areas. LÄS MER

 5. 5. El mito de la Quintrala Estructuras simbólicas en dos novelas de Gustavo Frías

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University

  Författare :Jasmin Belmar Shagulian; Débora Rottenberg; Sergio Infante; Ken Benson; Fernando Moreno Turner; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Quintrala; myth; Durand; Campbell; symbol; symbolical structure; mytheme; imaginary; Frías; Valdivieso; Vidal; Vicuña Mackenna; The Great Goddess; Diurnal Order; Nocturnal Order; figurative structuralism; Quintrala; myt; Durand; Campbell; symbol; simbolisk struktur; mytem; imaginära; Frías; Valdivieso; Vidal; Vicuña Mackenna; Stora Moder; Dagens ordning; Nattens ordning; figurativ strukturalism; Quintrala; mito; Durand; Campbell; símbolo; estructura simbólica; mitema; imaginario; Frías; Valdivieso; Petit; Vidal; Vicuña Mackenna; Gran Diosa; Régimen diurno; Régimen nocturno; estructuralismo figurativo ; Spanish; spanska;

  Sammanfattning : The purpose of this comparative study is to analyse La Quintrala’s myth as a symbolic discourse, thereby filling a gap in the previous studies about La Quintrala.The theoretical and methodological framework of this analysis consists of a hermeneutical approach based on the method of figurative structuralism: mythocriticism. LÄS MER