Sökning: "syfte och mål"

Visar resultat 1 - 5 av 145 avhandlingar innehållade orden syfte och mål.

 1. 1. Identitet och förändring : en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Förankring och Dialog : Kraftspelet mellan planering och demokrati

  Författare :Juan Velásquez A.; Gunnel Forsberg; Irene Molina; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anchorage; dialog; Action theories; planning; situated knowledge; postcolonial theory; phronesis; system-world; life-world; place-politics; Alby; förankring; dialog; handlingsteorier; planering; situerad kunskap; postkolonial teori; fronesis; systemvärld; livsvärld; platspolitik; Alby; Afianzamiento; dialogo; teorias de accion; planeación; conocimiento situacionado; teoria postcolonial; fronesis; mundo de la vida; mundo del sistema; politica placial; Alby; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis is a human geography study of how local planners prepared, implemented and followed up a dialogue with the inhabitants in Alby, a multicultural community. The planners based their work on the ambition that everything that is done to develop Alby should be anchored among the residents in a democratic manner. LÄS MER

 3. 3. Computational and spatial analyses of rooftops for urban solar energy planning

  Författare :Mohammad Aslani; Stefan Seipel; S. Anders Brandt; Julia Åhlén; Alison Jane Heppenstall; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Machine learning; Classification; Segmentation; Support vector machines; Instance selection; Rooftop plane segmentation; Photovoltaic panels; Utiliz-able rooftop areas; Geoinformatics; maskininlärning; klassificering; segmentering; stödvektormaskiner; urval av träningsdata; segmentering av takytor; solcellspaneler; utnyttjande av takytor; geoinformatik; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : In cities where land availability is limited, rooftop photovoltaic panels (RPVs) offer high potential for satisfying concentrated urban energy demand by using only rooftop areas. However, accurate estimation of RPVs potential in relation to their spatial distribution is indispensable for successful energy planning. LÄS MER

 4. 4. The Chinese Volvo : Sino-Foreign Joint Ventures and Perceived Performance

  Författare :Åsa Käfling; Bo Hellgren; Elisabeth Sundin; Fredrik Tell; Thomas Kalling; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sino-foreign joint ventures; international joint ventures; perceived performance; goal; stakeholder relations; political influence; control; China; Sino-utländska samriskföretag; internationella samriskföretag; uppfattat utfall; mål; intressentrelationer; politiskt inflytande; kontroll; Kina; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation describes and analyzes the perceived performance of Sino-foreign joint ventures. The dissertation is based on an in-depth qualitative longitudinal real time case study of the joint venture known as Jinan Hua Wo Truck Corporation (Hua Wo), between Volvo Trucks and China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. in China. LÄS MER

 5. 5. Välbefinnande och demens : Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Författare :Iréne Ericsson; Sofia Kjellström; Bo Malmberg; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER