Sökning: "svenska inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden svenska inlärning.

 1. 1. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna-Lena Göransson; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Svenska; Swedish; Vocational training; Vygotskij; Student-teacher interaction; Student interaction; Sociocultural perspective of learning; Problem based learning PBL ; Practice and theory; Patterns of language use; Patterns of participation; Learning environment; Languaging; Language use; Language and learning; Ethnography of speaking; Firefighters; Didactics; Class-room literacy; Dialogicity; Work-place literacy; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER

 2. 2. Klassrummets moraliska ordning : iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet

  Detta är en avhandling från Lars Göran Permer, Karin Permer, Inst för beteendevetenskap, Högskolan, Kristianstad

  Författare :Lars Göran Permer; Karin Permer; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; freedom; Foucault; governmentality; classroom; discourse; subjectivation; subject; Responsibility; power relation; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Inlärning; Etik; Normer - pedagogik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur det går till när lärare och elever görs till moraliska och etiska individer i klassrummet. Vi vill visa detta utifrån begreppet ansvar. LÄS MER

 3. 3. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ingegerd Ericsson; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 4. 4. Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Duncan Markham; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociolinguistics; talent; language acquisition; phonetics; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This work is concerned with the acquisition of the phonetic characteristics of languages and dialects, and with the issue of learner talent or individual achievement in learning second languages. Following a survey of the literature on language learning limits, it is argued that the concentration on group trends in most of the existing literature, whilst convenient, serves more to obscure the reasons for the difficulties experienced by most non-child language learners than to explain them. LÄS MER

 5. 5. L'italiano come prima e seconda (madre)lingua : Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Petra Bernardini; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Italian language and literature; L1 lexicon; two lexicons; syntax; morphology; adult learners; bilingual children; functional categories; parameter setting; universal grammar; weaker language; DP; L2; 2L1; L1; development; acquisition; Italian; Swedish; gender parameter; number; gender; v. d. Craats.; agreement; transfer; definite word order; suffixed article; determiner parameter; N-raising parameter; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of the DP (the Determiner Phrase) in bilingual first (2L1) and in adult second (L2) language acquisition of Italian, with a focus on a case study of Italian as a second first language. The thesis suggests that the bilingual children and the Swedish adult learners develop the Italian DP differently. LÄS MER