Sökning: "support reactions"

Visar resultat 1 - 5 av 240 avhandlingar innehållade orden support reactions.

 1. 1. Violence in Caring Risk factors, outcomes and support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Eija Viitasara; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Violence; workplace; health-and-care; personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording; Violence; health-and-care personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording.;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to promote knowledge of violence against personnel in municipal caring by studying its magnitude, the risk factors involved, its consequences, and the significance of social support and prevention. A subsidiary aim was to develop methods for surveying and analyzing workplace violence in a care setting. LÄS MER

 2. 2. Electrochemical Reactions in Polymer Electrolyte Fuel Cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maria Wesselmark; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fuel cell; model electrodes; oxygen reduction; methanol oxidation; formic acid oxidation; hydrogen oxidation; CO oxidation; degradation; tungsten oxide; carbon support; Bränslecell; modellelektroder; syrgasreduktion; metanoloxidation; myrsyraoxidation; vätgasoxidation; CO oxidation; degradering; wolfram oxid; kolsupport; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : The polymer electrolyte fuel cell converts the chemical energy in a fuel, e.g. hydrogen or methanol, and oxygen into electrical energy. The high efficiency and the possibility to use fuel from renewable sources make them attractive as energy converters in future sustainable energy systems. LÄS MER

 3. 3. Att möta det oväntade : tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Bim Riddersporre; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Life-world; Professional Support; Parental Attitudes; Early Parenthood; Down Syndrome; Utvecklingspsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Early parenthood; Down syndrome; Parental attitudes; Professional support; Life-world experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att genom en empirisk undersökning öka förståelsen av tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Jag utgår ifrån föräldrarnas livsvärld och utvecklar ett medföljande arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Heck Reactions with Aryl Chlorides Studies of Regio- and Stereoselectivity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gopal K. Datta; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heck reaction; aryl chloride; vinyl ether; regioselective; stereoselective; palladium; chelation control; microwave; PHARMACY Pharmaceutical chemistry; FARMACI Farmaceutisk kemi;

  Sammanfattning : Homogeneous palladium-catalyzed Heck vinylation of aryl chlorides was investigated under air using Herrmann’s palladacycle and the P(t-Bu)3-liberating salt [(t-Bu)3PH]BF4. Based on the results, controlled microwave heating was utilized to accelerate model Heck reactions with aryl chlorides down to 30 min employing an electron-poor olefin and a mixture of an ionic liquid and 1,4-dioxane as solvent. LÄS MER

 5. 5. Ruthenium-Catalyzed Hydrogen Transfer Reactions Mechanistic Studies and Chemoenzymatic Dynamic Kinetic Resolutions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Organic Chemistry, Stockholm University

  Författare :Madeleine Warner; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen transfer; ruthenium catalysis; kinetic resolution; dynamic kinetic resolution; racemization; asymmetric synthesis; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis lies on transition metal-catalyzed hydrogen transfer reactions. In the first part of the thesis, the mechanism for racemization of sec-alcohols with a ruthenium complex, Ru(CO)2Cl(η5-C5Ph5) was studied. LÄS MER