Sökning: "superrotation"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet superrotation.

  1. 1. Atmospheric dynamics and the hydrologic cycle in warm climates

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

    Författare :Henrik Carlson; Stockholms universitet.; [2018]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; superrotation; early Eocene; warm climates; Madden-Julian Oscillation; the hydrologic cycle; vegetation sensitivity; large-scale circulation; Atmospheric Sciences and Oceanography; atmosfärvetenskap och oceanografi;

    Sammanfattning : Past warm climates represent one extreme of Earth's known climate states. Here, we study warm climates in both idealized simulations and full-complexity general circulation model (GCM) simulations of the early Eocene epoch, approximately 50 million years ago. LÄS MER