Sökning: "suburban Tanzania"

Hittade 1 avhandling innehållade orden suburban Tanzania.

  1. 1. Striving to Promote Family Health after Childbirth Studies in Low-Income Suburbs of Dar es Salaam, Tanzania

    Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

    Författare :Columba K Mbekenga; Pia Olsson; Kyllike Christensson; Elisabeth Darj; Elisabeth Faxelid; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First-time parents; postpartum; Health promotion; sexuality; informal support; qualitative; suburban Tanzania; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : Deeper understanding of family health and support after childbirth from the perspective of first-time parents and their informal support network is needed. Postpartum experiences and health concerns of first-time mothers and fathers and, discourses on sexuality and informal support after childbirth were explored in low-income, suburban areas in Ilala, Dar es Salaam, Tanzania. LÄS MER