Sökning: "subjektifiering"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet subjektifiering.

 1. 1. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 2. 2. Disciplin och motstånd : Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Författare :Joakim Larsson; Héctor Pérez Prieto; Bo Dahlin; Carl Anders Säfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 3. 3. Att göra det materiella virtuellt : Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen

  Författare :Elin Montelius; Anna Olofsson; Katarina Giritli Nygren; Anna Lydia Svalastog; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att bidra till förståelsen av hur risk konstrueras och förändras i diskussioner om mathållning på nätforum och vilka subjektspositioner som görs möjliga då risk uttrycks i relation till klass och kön. Mat har kommit att få stor uppmärksamhet i samhällsdiskussionen, men i det moderna samhället är det inte bristen på mat som står i fokus, utan snarare de val människor måste göra relaterade till mat. LÄS MER

 4. 4. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Författare :Maria Björkman; Tora Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER