Sökning: "styrelse kvinnor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden styrelse kvinnor.

  1. 1. "Vi kristna unga qvinnor" : Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

    Författare :Mats Larsson; Cecilia Wejryd; Oloph Bexell; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

    Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER