Sökning: "styrdokument i förskolan"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden styrdokument i förskolan.

 1. 1. Production and Products of Preschool Documentation : Entanglements of children, things, and templates

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Eva Reimers; Susanne Severinsson; Maria Simonsson; Mathias Martinsson; Annica Löfdahl Hultman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med lärandets objekt? : En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

  Författare :Susanne Thulin; Gustav Helldén; Lena Fritzén; Ingrid Pramling Samuelsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

  Författare :Annika Månsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; video recording; toddlers; sex; preschool; nursery; interaction; gender construction; gender; Day care centre; equality; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; förskolan; genus; interaktionsmönster; genusperspektiv; kön; interaktion; samspel; skolpersonal;

  Sammanfattning : In studies concerning the youngest children, the toddlers, the gender perspective is often missing. One aim of the study was, therefore, to investigate the interaction between children and preschool teachers in day care centres in a gender and a contextual perspective. LÄS MER

 4. 4. The Road From Damascus : New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

  Författare :Wiji Bohme Shomary; Anne-Li Lindgren; Elie Wardini; Millei Szuzsanna; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; new arrival immigrant families; preschool; criti-cal discourse analysis; state preschool political discourse; language learn-ing; belonging; agency; Förskoledidaktik; nyanlända invandrarfamiljer; förskola; kritisk diskursanalys; statlig förskolepolitisk diskurs; språkinlärning; tillhörighet; agens; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to examine the perceptions that new arrival immigrant families have of Swedish preschool, and the perceptions of these families as expressed by the Swedish state preschool political discourse over the last fifty-year period. For this purpose, the study uses critical discourse analysis, as proposed by Norman Fairclough. LÄS MER