Sökning: "styrande relationer."

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden styrande relationer..

 1. 1. Familjeliv med personlig assistans

  Författare :Viveca Selander; Marta Szebehely; Evy Gunnarsson; Magnus Tideman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance; disability; family life; support to parents with disabilities; everyday life; life course; relations of ruling.; Personlig asistans; funktionsnedsättning; familjeliv; stöd till föräldrar med funktionsnedsättning; vardagsliv; livslopp; styrande relationer.; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The introduction of personal assistance in Sweden in 1994 showed an ambi­tion by policymakers to ameliorate the conditions of persons with extensive disabilities. The legislators expressed a vision of autonomy and integrity, and that persons with considerable disabilities should lead a life like others. LÄS MER

 2. 2. Industriellt träbyggande i samverkan : en studie av det strategiska nätverket Bygg i Trä

  Författare :Anders Bystedt; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : The Swedish construction industry is characterised by a too low persistent housing production at a too high cost level. Forces are raised to increase the production and lowering the costs without repeating the experiences of the 1960s. LÄS MER

 3. 3. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  Författare :Ulla Espling; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : Managing the Swedish state railways is a complex task where internal and external factors must be taken into consideration at the same time as demands for efficiency are made by owners, customers and end customers. Banverket (‘The National Swedish Rail Administration') was formed in 1988 by the Swedish State Railways, a public service corporation, being divided into an infrastructure unit, Banverket, and a transport enterprise, SJ (‘the Swedish State Railways'). LÄS MER

 4. 4. Kampen för erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972

  Författare :Andreas Linderoth; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; German Democratic Republic GDR ; public diplomacy; diplomatic recognition; Cold war; international relations; Sweden; Ostseewoche Baltic Week ; History; Political and administrative sciences; Historia; foreign policy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Since the early 1950’s the foreign policy of the German Democratic Republic (GDR) towards Sweden and the other Western European states was dominated by a striving for diplomatic recognition. This thesis examines that striving through an analysis of the East German-Swedish relations from 1949 until 1972. The main focus is on the years 1954-1972. LÄS MER

 5. 5. Musikskap : musikstunders didaktik i förskolepraktiker

  Författare :Ylva Holmberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Music; Didactic; Early childhood; Musikskap; musicship;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett didaktiskt närmande beskriva och analysera musikstunder i förskolepraktiker. Studiens syfte är också att på en vetenskaplig grund spåra och utpröva begrepp som kan beteckna och fånga musikstundernas figuration, i detta fall en beskrivning av fenomenet som leder till ett didaktiskt begrepp. LÄS MER