Sökning: "studieorientering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet studieorientering.

  1. 1. Att studera och bli bedömd : Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar

    Författare :Per Andersson; Staffan Larsson; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; grades; the Swedish Scholastic Aptitude Test SweSAT ; orientations to studying; phenomenography; colonization; discipline; disembedding mechanisms; Bedömning; betyg; högskoleprovet; studieorientering; fenomenografi; kolonisering; disciplin; urbäddningsmekanismer; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : This dissertation is focussing on students’ experiences of assessments, which means that the assessments are related to studying. The assessments particularly investigated are the main types of assessments used in the application and selection for higher education in Sweden – the grading in schools on secondary level, and the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT). LÄS MER