Sökning: "student attitude mathematics"

Hittade 1 avhandling innehållade orden student attitude mathematics.

  1. 1. Musernas viskningar förr och nu : En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen

    Författare :Margaretha Grahn; Lars-Ove Dahlgren; Anna-Lena Østern; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; muses; muse-ical; muse-ical learning; aesthetic; artistic; scholarly learning; sensory experiences; talent; Plato; pedagogik; estetik; muserna; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The purpose of the present thesis is twofold; the first part comprises a theoretical analysis of the concept muse-ical in an attempt to describe similarities and differences between the concepts muse-ical and aesthetic and furthermore, to identify the distinguishing features of a muse-ical approach and a muse-icalprogram.The second part of the thesis reports on an empirical study among student teachers who have chosen to study the program Muse-ical Learning. LÄS MER