Sökning: "strukturerad projektanalys SPA"

Hittade 1 avhandling innehållade orden strukturerad projektanalys SPA.

  1. 1. Särdrag i projekt utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Lennart Ljung; Karlstads universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

    Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER