Sökning: "strukturella villkor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden strukturella villkor.

 1. 1. Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande

  Författare :Gunnar Gillberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; individualisering; reflexivitet; strukturella villkor; agentskap; inre konversation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är dubbelt. Dels försöker avhandlingen att lämna ett bidrag till diskussionen om individualiseringstesen och relatera denna diskussion till en kritisk realistisk ontologi, dels har syftet varit att öka kunskapen för unga vuxnas livsvillkor och förhållningssätt till arbete och självförverkligande, mot bakgrund av ovanstående teoretiska referensram där Margaret Archers begrepp internal conversation och modes of reflexivity spelar en avgörande roll. LÄS MER

 2. 2. Det komplexa deltagandet : Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

  Författare :John Sjöström; Boel Berner; Johan M. Sanne; Kaj Frick; Jan Ch. Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work environment; occupational health and safety management; worker participation; communities of practice; workers’ collective; Arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; deltagande; praktikgemenskaper; arbetarkollektiv;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad påstrukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. LÄS MER

 3. 3. Raka spår, sidospår, stopp : Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

  Författare :Mirjam Hagström; Karin Zetterqvist Nelson; Catrin Lundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youths; newly arrived youths; newly arrived students; experiences; inclusion; exclusion; Swedishness; integration policy; introduction policy; ungdomar; nyanlända ungdomar; erfarenheter; inkludering; exkludering; svenskhet; integrationspolitik; introduktionspolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden efter migrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 - 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 4. 4. Arbete i motvind : Relationella och emotionella processer i arbetslivet och under sjukskrivning

  Författare :Lena Ede; Ulla Rantakeisu; Marie Nordfeldt; Majen Espvall; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care work; part-time work; sick-leave; mental health disorder; unresolved conflicts; emotional labor; grounded theory; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This exploratory compilation thesis of four sub studies in Social Work aims to qualitatively examine how employees are affected by organisational changes and other work-related processes, and also to increase understanding of the causes of sick leave and being on sick leave through analysing the experiences of people from different professional backgrounds. Against the background of the labour market and social policy changes introduced at the beginning of the 1990s, these are urgent issues to address, particularly since there is a lack of qualitative studies linking work environment to mental health and sick leave, from the perspective of the employee. LÄS MER

 5. 5. Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring : Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

  Författare :Sandra Karlsson; Hans Westlund; Maria Håkansson; Irene Molina; Ingemar Elander; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; area-based initiatives; marginalised neighbourhoods; Malmö; structural change; social problems; social constructions of target groups; poverty; segregation; social sustainability; inter-sectorial cooperation; social mobilisation; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In 1995 the Swedish government launched the first area-based initiative Special initiatives in immigrant-dense neighbourhoods as a response to the current debate concerning the failings of the integration policy. The area-based policy and projects undertake the mission to reverse the trend in marginalized neighbourhoods in Sweden’s major cities from 1995 to 2014. LÄS MER