Sökning: "stretched vortex"

Hittade 1 avhandling innehållade orden stretched vortex.

  1. 1. Analytical vortex solutions to Navier-Stokes equation

    Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

    Författare :Henrik Tryggeson; Växjö universitet.; [2007]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; conical vortex; Navier-Stokes equation; analytical solution; 2-D vortices; turbulence; vortex ring; stretched vortex; coherent structures; TECHNOLOGY Engineering mechanics Fluid mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Strömningsmekanik;

    Sammanfattning : Fluid dynamics considers the physics of liquids and gases. This is a branch of classical physics and is totally based on Newton's laws of motion. Nevertheless, the equation of fluid motion, Navier-Stokes equation, becomes very complicated to solve even for very simple configurations. LÄS MER