Sökning: "strategiskt urval"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden strategiskt urval.

 1. 1. Högskolestudenters lärande Ett lärstrategiskt perspektiv på studier i psykologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Maria Öhrstedt; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; approaches to learning; psychology; higher education; student perspective; lärstrategier; psykologi; högre utbildning; studentperspektiv; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : University students’ approaches to learning influence academic achievement and qualities in learning outcomes. Approaches to learning develop in a process where student factors interact with factors of the learning context. Students’ subjective perceptions of their learning environment seem to be crucial. LÄS MER

 2. 2. Women´s Experience of a myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Annica Sjöström-Strand; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; myocardial infarction; women; content analysis; phenomenographicmethod; stress; coping; rehabilitation; primary health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i stora delar av världen för både män och kvinnor. I Sverige är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 55 år och för män över 45 år. Det vill säga kvinnor drabbas cirka 10 år senare. LÄS MER

 3. 3. Handlingskompetens för hållbar utveckling Tre berättelser om vägen dit

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Almers; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action competence; distance moral; EE Environmental Education ; ERB Environmentally Responsible Behavior ; ESD Education for Sustainable Development ; informal education; intergenerational; life history; life story; life-world phenomenology; non-formal education; pro-environmental behavior; sustainable development; avståndsmoral; handlingskompetens; hållbar utveckling; ickeformellt lärande; informellt lärande; intergenerationell; levnadsberättelse; life history; livsberättelse; livsvärldsfenomenologi; miljörörelse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar handlingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt sominkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER

 5. 5. School health nursing perceiving, recording and improving schoolchildren's health

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nordic School of Public Health (NHV)

  Författare :Eva K. Clausson; Högskolan Kristianstad.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; School chldren s health; school health service; school nurse; school health record; ethic; family; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; Skolbarns hälsa; skolhälsovård; skolsköterska; skolhälsovårdsjournal; etik; familj; intervention; SDQ; Bronfenbrenner; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses’ descriptions of school children’s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren’s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS). LÄS MER