Sökning: "strategisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden strategisk planering.

 1. 1. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; Physical planning; Fysisk planläggning; Comprehensive planning; Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt tänkande och strategisk planering

  Författare :Bertil Nilsson; Produktionsekonomi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strategi; Strategisk planering; strategiskt tänkande; Företagskultur; Koncernplanering;

  Sammanfattning : Abstract in Undetermined Går ej att lägga in.... LÄS MER

 3. 3. Advancing urban analytics for energy transitions : Data-driven strategic planning for citywide building retrofitting

  Författare :Oleksii Pasichnyi; Olga Kordas; Jörgen Wallin; Fabian Levihn; Fredrik Gröndahl; Thomas Olofsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban analytics; building energy data; building retrofitting; urban building energy modelling; data quality; data applications; strategic planning; decision-making; energy transitions; climate-neutral cities.; Міська аналітика; дані щодо стану енергоефективності будівель; енергоефективна модернізація будівель; моделювання енергосистеми міських будівель; якість даних; застосування даних; стратегічне планування; прийняття рішень; енергетичні переходи; кліматично-нейтральні міста.; Stadsanalys; byggnadsenergidata; renovering av byggnader; urbana energimodeller; datakvalitet; datatillämpningar; strategisk planering; beslutsfattande; energiomställning; hållbara städer; klimatneutrala städer.; Industrial Ecology; Industriell ekologi;

  Sammanfattning : Decarbonisation of the building stock is essential for energy transitions towards climate-neutral cities in Sweden, Europe and globally. Meeting 1. LÄS MER

 4. 4. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 5. 5. Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering : analysmodell och fallstudier

  Författare :Kent Ehliasson; Lars Ingelstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Future studies; long-term planning; Ericsson; Swedish Armed Forces; future issues; architecture of the future study; view on society; view on humanity; view on technology; Planeringsmetoder; verksamhetsplanering; prognoser; långtidsplanering; strategisk planering; stora företag; prognos; fallstudier; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : People use a variety of means to orient themselves towards the future. A more organised approach to handling the future known as "futures studies" is often used in a variety of contexts including long-term planning within large organisations. LÄS MER