Sökning: "strategier för samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden strategier för samverkan.

 1. 1. Utveckling av samverkan : ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård

  Författare :Ingela Furenbäck; Runo Axelsson; Eric Olsson; Sven-Erik Olsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Collaboration; processes; participant oriented action research; organisation; conflict; communication arenas; Samverkan; process; deltagarorienterad aktionsforskning; organisation; konflikt; kommunikationsarenor; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande vetenskapliga syftet med denna avhandling att nå en ökad förståelse om samverkansprocesser.Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom hälso- och sjukvården i Hässleholm. LÄS MER

 2. 2. Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

  Författare :Petter Ahlström; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Kurt Psilander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategi Strategy ; Styrning Management control ; Tjänster Services ; Livsstilskoncept Lifestyleconcept ; Tjänsteutveckling Service development ; Senior Senior ; Seniorboende Seniorhousing ; Seniorbostadsmarknaden senior housing market ; Seniorboendemarknaden; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. LÄS MER

 3. 3. Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter : Strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential

  Författare :Anita Cvetković; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; intercultural encounters; creative potential; inter‐group strategies; innovative cultural combinations; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning :  Encounters  and  relations  between  people  with  different  cultural  backgrounds  tend  to  be  primarily  discussed  in  terms  of  exclusio,  prejudice  and  conflict.  This  thesis  focuses  on  the  creative  aspects  of  intercultural  encounters. LÄS MER

 4. 4. Det motsägelsefulla partnerskapet : En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet

  Författare :Sofia Wistus; Lennart Svensson; Helena Klöfver; Lena Abrahamsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Partnership; EQUAL; collaboration; development work; hierarchy; network; social exclusion; governance; Partnerskap; EQUAL; samverkan; organiseringsform; utvecklingsarbete; hierarki; nätverk; social exkludering; styrning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as an organisational form for governing and organising developmental work. The partnerships studied in this thesis are within the EU initiative EQUAL, aimed at combating discrimination and exclusion in working life and the labour market. LÄS MER

 5. 5. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER