Sökning: "strategic congruence"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden strategic congruence.

 1. 1. Strategisk utveckling och ekonomistyrning : Ett livscykelperspektiv

  Författare :Klas Sundberg; Amjad Hadjikhani; Gunilla Myreteg; Birger Rapp; Christian Berggren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; formal and informal control; strategy; strategic congruence; strategic development; life-cycle perspective; longitudinal case study; Atlas Copco; Business Studies; Företagsekonomi; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : This dissertation synthesizes previous research and develops a model for the study of strategic development, strategic congruence and management control. The model is used to analyze a longitudinal case study of the Swedish engineering company Atlas Copco. LÄS MER

 2. 2. Competitive Advantage in the Service Industry : The Importance of Strategic Congruence, Integrated Control and Coherent Organisational Structure – A Longitudinal Case Study of an Insurance Company

  Författare :Susanna Poth; Fredrik Nilsson; Johnny Lind; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategy; Control; Competitive Advantage; Financial Service Industry; Insurance Industry;

  Sammanfattning : Competitive advantage has received considerable attention. Few studies have however chosen a holistic approach taking multiple aspects and organisational levels into consideration. This research has the goal of filling parts of this void. LÄS MER

 3. 3. Fit in to stand out : An experience perspective on value creation

  Författare :Claes Högström; Anders Gustafsson; Bård Tronvoll; Martin Löfgren; Bo Edvardsson; Thorsten Gruber; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; use value; consumer experiences; value creation; strategic schemas; attractive quality; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In order to grow and survive, a firm must create value with consumers in ways that both fit in with consumer demands and stand out from competitors. Focusing on and understanding consumer and firm assessments of value and creation of value has become a central scope in the contemporary strategic management and marketing literature for understanding and explaining firm survival and success. LÄS MER

 4. 4. Strategi, styrning och konkurrenskraft : En longitudinell studie av Saab AB

  Författare :Erik B Nilsson Jannesson; Fredrik Nilsson; Nils- Göran Olve; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Koncernstrategi; Affärsstrategi; Produktionsstrategi; Ekonomistyrning; Produktionsstyrning; Konkurrenskraft; Longitudinell fallstudie; Saab AB; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. LÄS MER

 5. 5. Essays on collaborative processes among SMEs for competitiveness development

  Författare :Johan Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : This thesis examine some important fundaments of collaborative processes, the drivers for inter-organizational collaboration and the logic behind how such processes can be important for competitiveness development. The thesis particularly emphasizes collaboration among small and medium sized firms (SMEs), collaboration as a process (that takes place among various actors, such as SMEs, large companies, universities and/or public actors) and takes a specific view from a resource-based perspective. LÄS MER