Sökning: "stories of self"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden stories of self.

 1. 1. Whirling Stories : Postsocialist Feminist Imaginaries and the Visual Arts

  Författare :Redi Koobak; Nina Lykke; Cecilia Åsberg; Jackie Stacey; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; postsocialist; feminist imaginaries; lag discourse; Western feminist theory; geopolitics; temporality; visual arts; self-portrait photography; sexuality; queer; Anna-Stina Treumund; Estonia; Genus; postsocialistisk; feministiska föreställningar; diskurs om eftersläpning; västerländsk feministisk teori; geopolitik; temporalitet; bildkonst; självporträtt; fotografi; sexualitet; queer; Anna-Stina Treumund; Estland.;

  Sammanfattning : This thesis is about the geopolitics of feminist knowledge and the role of the visual arts in conceiving and reconfiguring postsocialist feminist imaginaries. Its central concern is to contest the fantasy, prevalent within Western feminist theorizing, of a “lag” between Western and former Eastern Europe. LÄS MER

 2. 2. Different Voices - Different Stories : Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Författare :Eleonor Antelius; Lars-Christer Hydén; Marja-Liisa Honkasalo; Andrew Sparkes; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. LÄS MER

 3. 3. On lifelong learning as stories of the present

  Författare :Gun Berglund; David Hamilton; Ingrid Nilsson; Richard Edwards; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lifelong learning; discourse; history of the present; stories; power knowledge; governmentality; the other; pathology; medicalisation; diskurs; berättelser; patologisering; medikalisering; livslångt lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines the discursive construction of lifelong learning in Swedish, Australian and American policy. Lifelong learning has an aura of apparent self-evidence which this study wishes to challenge by deconstructing the normalised truths in contemporary lifelong learning policies. LÄS MER

 4. 4. Det religiösa självet i praktik vid ett hinduiskt gudinnetempel : Ett kulturpsykologiskt angreppssätt för religionspsykologi

  Författare :Göran Viktor Ståhle; Valerie DeMarinis; Nils G Holm; Göran Ståhle; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Psychology of religion; Psychology of religion; Cultural psychology; Religious self; Practice; Habitus; Ritualization; Self-narrative; Ethnography; Life story; Hindu religiosity; Temple-ritual; Goddess-cult; Banaras; Mahishasurmardini Durga; Religionspsykologi; Psychology of religion; Religionspsykologi; religionspsykologi; religionspsykologi;

  Sammanfattning : The main objective of this dissertation is to contribute to the psychology of religion in two ways. First, it adds to theory development in the field, and second, it provides an original field study of Hindu everyday-religiosity. LÄS MER

 5. 5. Mellan erfarenhet och förväntan : Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER