Sökning: "stigberoende"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet stigberoende.

 1. 1. Från slutna institutioner till institutionaliserat omhändertagande

  Författare :Marit Grönberg Eskel; Bengt Eriksson; Gerd Lindgren; Sven-Erik Karlsson; Elisabeth Olin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; psychiatry; psychiatric disability; normality; recovery; path dependency; stigma; psykisk funktionsnedsättning; normalitet; stigma; återhämtning; stigberoende; psykiatri; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In recent years, a number of reforms have been made regarding the provision of care to people experiencing psychiatric disabilities. The aim of these reforms was to enable these people to participate in society and to ”live as others”. LÄS MER

 2. 2. Nationalising Culture : The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002

  Författare :Tobias Harding; Erling Bjurström; Svante Beckman; Per Mangset; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; Sweden; nation-state; imagined communities; neo-institutionalism; path dependency; separation of church and state; universal values; particular values; ethnic nations; state-framed nations; kulturpolitik; Sverige; nationalstat; föreställd gemenskap; nyinstitutionalism; stigberoende; kyrka-stat-frågan; universella värden; partikulära värden; etnisk nationsuppfattning; statsinramad nationsuppfattning; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : By comparative analysis of Swedish cultural policy (including art policy, heritage policy and Church policy) during the Riksdag periods of 1970-73, 1991-94, 1994-98 and 1998-2002 the relationship between cultural policy and the concept of the nation as a homogenous cultural community (defined by either an ethnic or a state-framed concept) is explored. Neoinstitutional analysis of cultural policy as an organisational field is combined with analysis of how the nation is conceived as an imagined community, and what values it strives to uphold to show how these values and concepts are institutionalised in its cultural policy and how this supports the legitimacy of the State as a nation-state. LÄS MER

 3. 3. Bilder av lokal näringslivsutveckling : exemplet Värnamo

  Författare :Martin Röllgårdh; Anders Malmberg; Kjell Haraldsson; Lars Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Local business development; discourse analysis; economic geography; industrial districts; path-dependency; social capital; knowledge bases; creative class; place attractiveness; strategic choices; Lokal näringslivsutveckling; diskursanalys; ekonomisk geografi; industriella distrikt; stigberoende; socialt kapital; kunskapsbaser; kreativ klass; platsattraktivitet; strategiska val; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : The main aim of this licentiate thesis is to examine how local actors in a medium-sized Swedish municipality, Värnamo, in their role as decision-makers at the local arena, describe and explain the preconditions and strategies for local economic and social development. The analysis uses semi-structured interviews to reveal the connections between the local actors representations of social and economic structures and their representations of central and future strategic choices. LÄS MER

 4. 4. Stat på villovägar : Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv

  Författare :Göran Sundström; Rune Premfors; Erik Amnå; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historisk institutionalism; stigberoende; lärande; byråkratins makt; grupptänkande; professioner; resultatstyrning; myndigheter; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen diskuteras framväxten av den rationalistiska styrmodell - resultatstyrning - som i dag är tänkt att tillämpas i staten. Dels diskuteras denna politiska institutions historiska närvaro i staten. Den spåras tillbaka till den programbudgeteringen. LÄS MER

 5. 5. Att kompensera för avstånd? : transportstödet 1970-1995 - ideologi, ekonomi och stigberoende

  Författare :Thomas Pettersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In this dissertation, the Swedish transport aid constitutes a case study with the aim of empirically testing the presence of institutional path dependency. In New Institutional Economics the concept institutional path dependency is used for analyzing why institutions that do not promote growth are developed even when better solutions are available. LÄS MER