Sökning: "starting school"

Visar resultat 1 - 5 av 238 avhandlingar innehållade orden starting school.

 1. 1. Gymnasielärare - perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet

  Detta är en avhandling från Umeå : Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Ulf Lundström; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching profession; upper secondary teachers; change; school reform; professional development; school development; frame factors; school governance; school policy; trade union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to knowledge about how the work and profession of upper secondary school teachers is understood and shaped by the teachers in the beginning of the 21st century, and to relate that understanding of work and professional development to the strivings of the teachers’ trade unions and the state. With the implementation of an innovation as a starting point, the teachers’ narratives also described their work in a broader sense. LÄS MER

 2. 2. Rätt elev i rätt klass Skola, begåvning och styrning 1910–1950

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thom Axelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; school; democracy; upbringing; categorising; professional; differentiating; talent; intelligence tests; remedial classes; weak classes; extra classes; B-class; talent class; elite class; skola; demokrati; fostran; kategorisering; professionella; differentiering; begåvning; intelligensmätningar; hjälpklass; svagklass; extraklass; B-klass; begåvningsklass; elitklassklass; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : I centrum för den här avhandlingen står det tidiga 1900-talets diskussion om skola, begåvning och social organisering. Tidsperioden som omfattas är 1910– 1950. Det är skolan i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har stått i fokus. LÄS MER

 3. 3. Förändringsstrategier i grundskolan : ett ledarperspektiv

  Detta är en avhandling från Örebro : Högskolan Örebro

  Författare :Kerstin Nilsson; Örebro universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change strategies; change processes in school; local development work in school; leadership; the good leadership; principals as change masters; environment in school; changeprojects in school; staff participation; school in change; school organization; förändringsstrategier; förändringsprocesser i skolan; lokalt utvecklingsarbete i skolan; ledarskap; skolledare; det goda ledarskapet; rektorer som förändringsledare; arbetsmiljö i skolan; utvecklingsprojekt i skolan; medarbetares delaktighet; skolan i förändring; skolorganisation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning :  Change Strategies in Primary School  -  a leader perspectiveThis thesis focuses on change strategies in the Swedish primary school. The schoolleaders have a new situation and role as change agents since the school was brought under local go­vern­ment control with among others the reguirement to be responsible for the local process of development in school. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ordning för det etetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare [Bringing order to aesthetics in school]

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Monica Lindgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; aesthetics; school; pupils; teacher; education; construction; discourse; power;

  Sammanfattning : Recent rhetoric on aesthetic activities of the school has gained an increasingly large scope over the last few decades in Swedish texts on educational politics and educat-ional science. In relation to the questioning of the Government-controlled school, the field of school and aesthetics is studied from an interest in how ideals of knowledge are created and preserved through specific control strategies. LÄS MER

 5. 5. Bildundervisning i möte med samtidskonst bildlärares professionella utveckling i olika skolformer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Jonsson Widén; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Visual Art Education; Contemporary Art; Teacher Education; Continuing Professional Development; Compulsory School; Secondary School; Folk high School; Voluntary Art School; Cultural Semiotics; Frame factor Theory; Bildundervisning; samtidskonst; lärarutbildning; kompetensutveckling; grundskola; gymnasieskola; folkhögskola; kulturskola; kultursemiotik; ramfaktorteori; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and review the visual art teaching profession from a wider cultural perspective. This can lead to a better understanding of how teachers in 2000s Sweden manage change and relate to their task. LÄS MER