Sökning: "stöd på arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden stöd på arbetsplats.

 1. 1. Akademin som arbetsplats : hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv

  Författare :Eva Källhammer; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : In focus in this licentiate thesis is academia as a workplace. The aim is to explore possible relations between working conditions, career possibilities and health and ill-health, respectively. LÄS MER

 2. 2. Stress of conscience and burnout among healthcare personnel working in residential care of older people

  Författare :Johan Åhlin; Gunilla Stranberg; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Healtcare personnel; stress of conscience; burnout; social support; guidelines; downsizing; reorganisation; care of older people.; vårdpersonal; samvetsstress; utbrändhet; socialt stöd; riktlinjer; nedskärningar; omorganisering; äldreomsorg.; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background This thesis was part of the research programme ‘Stress of Conscience and Burnout among Healthcare Personnel in Elderly Care’ at Umeå University. Relationships have been found between stress of conscience, perception of conscience, burnout, and social support. LÄS MER

 3. 3. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete : Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Författare :Maria Bennich; Lennart Svensson; Bodil Ekholm; Cecilia Henning; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. TAKING CARE OF OTHERS - WHAT'S IN IT FOR US? Exploring workplace-related health from a salutogenic perspective in a nursing context

  Författare :Åsa Bringsén; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salutogenesis; health care worker; Workplace health promotion; flow; complexity; SHIS; instrument;

  Sammanfattning : The aim was to explore and make sense of a salutogenic relationship between workplace, work and health, through an employee perspective in a Swedish nursing context. The aim was also to make sense of the role of a workplace health promotion (WHP) process, in a salutogenic public health perspective, and develop useful instruments for this kind of health-related development work. LÄS MER

 5. 5. Computer use @ work. Psychosocial work environment and attitudes toward computers from a work content perspective

  Författare :Birgitta Wanek; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work content; employees; work tasks; computer use; process operators; VDU use; computer-aided work; psychosocial work environment; computer attitudes; measurements; Occupational health; industrial medicine; Industrial psychology; Socialpsykologi; Social psychology; Psykologi; Psychology; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; Arbetspsykologi; industripsykologi;

  Sammanfattning : This thesis aims at investigating computer use at work from a more holistic work content perspective by also studying non-computer work content, in contrast to the previous approach in occupational health research that focused almost solely on computer work content. It was argued here that non-computer work content has also become significant to the overall work situation for computer users. LÄS MER