Sökning: "stånd"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet stånd.

 1. 1. Präst, stånd och stat : Kung och kyrka i förhandling 1642-1686

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Cecilia Ihse; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; early modern state; parliament; clerical estate; clergy; clergyman; crown; king; royal power; royal pretensions; bargaining; negotiation; power legitimating; state building; state formation; religion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of a study of power relations between the crown and the church in Sweden during the 17th century. The study is focused on the Swedish Parliament and how the Estate of the Clergy responded to royal pretensions. The Swedish Clerical Estate is viewed as essential for the Swedish state formation process. LÄS MER

 2. 2. Det märkvärdiga mellantinget Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Carl Mikael Carlsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; estates; Sweden; 19th century; peasants; gentlemen; stånd; ståndssamhälle; 1800-talet; Mälardalen; Västmanland; bönder; ståndspersoner; historia; History;

  Sammanfattning : During a period corresponding to approximately 1789−1872 the Swedish system of estates was phased out. New ideas challenged the organic view of society, and through a number of political reforms the estate privileges were abolished one by one. The reforms went hand in hand with a change in the social stratification at that time. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Robert Jonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Historiemedvetande. Elevers tidsförståelse i en skolkontext

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Nanny Hartsmar; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; contextual; Consciousness of history; heterogeneous school contexts; history; history instruction; socio-cultural; understanding of time; time; Psychology; Psykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; consciousness of history; heterogenous school contexts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i undervisning gestalta och förklara grundskoleelevers historiemedvetande. Ett andra syfte med min studie är att lyfta fram och problematisera förutsättningar för att genom undervisning utveckla historiemedvetandet. LÄS MER

 5. 5. Nycklar till Kommunikation Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pia Käcker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER