Sökning: "square-ring"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet square-ring.

  1. 1. Leakage mechanisms in static seals subjectecd to reciprocating vibration

    Författare :Filip Rosengren; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; O-ring; vibration; static seals; leakage; EHD; contact pressure; surface roughness; elastohydrodynamic; square-ring; compact seals;

    Sammanfattning : .... LÄS MER