Sökning: "språkintroduktion som mellanrum"

Hittade 1 avhandling innehållade orden språkintroduktion som mellanrum.

  1. 1. Språkintroduktion som mellanrum : Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram

    Författare :Erika Bomström Aho; Åsa Wedin; Birgitta Ljung Egeland; Eva Sundgren; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language introduction; newly arrived upper secondary school students; third space; identity; narrated experiences; språkintroduktion; nyanlända gymnasieelever; svenska som andraspråk; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

    Sammanfattning : Den här licentiatuppsatsen behandlar berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. LÄS MER