Sökning: "spel genus"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden spel genus.

 1. 1. Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Författare :Jesper Andreasson; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; heteronormativitet; ritual; hegemoni; struktur; identitet; konstruktivism; kropp; sexualitet; genus; kollektiv; idrott; Sociologi; etnografi; Genusvetenskap; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation analyses and describes how gender, the body and sexuality are constructed within Swedish team sports. The study is based on qualitative, ethnographic field work with the male handball team Kula HF and the female soccer team Solby IK. LÄS MER

 2. 2. När musiken står på spel - En genusanalys av gymnasieelevers musikaliska handlingsutrymme

  Författare :Carina Borgström Källén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genus; musikalisk handling; positioner; genusrelationer; genrepraktiker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Robotic Companionship : The Making of Anthropomatic Kitchen Robots in Queer Feminist Technoscience Perspective

  Författare :Pat Treusch; Sabine Hark; Cecilia Åsberg; Lissa Holloway-Attaway; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geschlecht; sozio-technische Imagination; menschenähnliche Roboter; Anthropomatik; Robot Companions; Küchen-Robotik; Technoscience Studies; feministische Posthumanwissenschaften; Apparate körperlicher Produktion; feministischer Materialismus; Mensch-Maschine-Verhältnisse; Genus; sociotekniska föreställningar; människolika robotar; robotsällskap; köksrobotar; technovetenskap; feministisk posthumaniora; kroppsproduktionsapparat; feministisk materialism; människa-maskin relationer;

  Sammanfattning : Specific machines furnish the contemporary socio-technical imaginary: ‘Robot companions’ that supposedly herald the age of robots, an age that is signified by the realization of robot technologies that are taking over labor from humans in every sphere of ‘everyday human lives’. How do we want these robot companions to work and look and how do we want to live with these machines?  This thesis explores the engineering of relating humans and machines in the specific context of contemporary robotics from a queer feminist technoscience perspective. LÄS MER

 4. 4. Changing boundaries, defending boundaries : Gender relations in the Swedish Armed Forces

  Författare :Alma Persson; Boel Berner; Anna Fogelberg Eriksson; Elin Kvande; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender relations; military; civilian employees; organization; Resolution 1325; change; masculinities; homosociality; boundary work; repair work; peacekeeping; Sweden; Genus; genusrelationer; militären; civilanställda; organisation; Resolution 1325; förändring; maskuliniteter; homosocialitet; gränsarbete; reparationsarbete; fredsbevarande arbete; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis aims to show how gender is done in the Swedish Armed Forces, against the backdrop of its transition into an international defence organization and the international resolutions that call for gender mainstreaming in peacekeeping operations. In the so-called “New Armed Forces”, traditional demarcations that have separated civilian employees from members of the military officer profession are no longer self-evident. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla handlingskraft : om flickors identitetsskapande processer

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : This thesis is about organized riding as an arena for girls' leisure activity, in which they create a specific identity. My aim was to interpret and analyze the way girls create meaning out of the social and cultural context of the riding school. LÄS MER