Sökning: "specifik SUM-elever"

Hittade 1 avhandling innehållade orden specifik SUM-elever.

  1. 1. Elever i matematiksvårigheter : Lärare och elever om låga prestationer i matematik

    Detta är en avhandling från Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

    Författare :Ingemar Karlsson; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Differentiering; dyskalkyli; matematiksvårigheter; matematikängslan; särskilt stöd; specifik SUM-elever; särskilt utbildningsbehov i matematik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER