Sökning: "specialpedagogik 2011"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden specialpedagogik 2011.

 1. 1. Specialpedagogik i skolvardagen : En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

  Författare :Catharina Tjernberg; Mats Myrberg; Eva Heimdahl Mattson; Matts Mattsson; Mats Mattsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading and writing education; dyslexia; classroom observations; teaching skills; language development; praxis-oriented; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. LÄS MER

 2. 2. Läsutveckling i årskurs 2–6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3

  Författare :Birgitta Herkner; Mats Myrberg; Åke Olofsson; Christer Jacobson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key words: national test; word decoding; Simple View of Reading; reading comprehension; teaching reading comprehension; Education; Pedagogik; Special Education; specialpedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse and describe reading ability from the second to sixth year of schooling in Sweden (ages 8–13). An intro­ductory study presents the pupils’ reading profiles and also the extent to which teaching in reading comprehension is given at their schools. LÄS MER

 3. 3. Barns tidiga läsutveckling : En studie av tidiga språkliga och kognitiva förmågor och senare läsutveckling

  Författare :Helena Krantz; Kristina Danielsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; early literacy development; preschool language and cognitive skills; tidig läsutveckling; språkliga och kognitiva förmågor; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyze and describe the reading of a group of pupils in a preschool class and grade 1 and to search for links between preschool language and cognitive skills and early literacy development. A total of 49 pupils participated in the study and their literacy development was analyzed over two consecutive years in preschool class and grade 1, partly by teacher evaluations and partly by reading tests. LÄS MER

 4. 4. Närhet : Samspel och delaktighet i förskolan för barn med utvecklingsstörning

  Författare :Agneta Luttropp; Mats Granlund; Lise Roll-Pettersson; Ulf Janson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children with intellectual disability; children with typical development; preschool; interaction; participation; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The main purpose was to study if children with intellectual disability interact or participate differently with preschool staff and peers compared to their non-disabled peers and how preschool teachers experience interaction and participation for children with intellectual disability and children with typical development. The results from study I show that there are more similarities than differences between the groups. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER