Sökning: "special need school"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade orden special need school.

 1. 1. Gymnasielärarens uppdrag som mentor : En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 2. 2. Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd

  Författare :Ingrid Sandén; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special day-school; work and other interaction; social skill in play; sense of self; sense of competence; Interviews; pupils in need of special support; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis concerns ten pupils in need of special support. The overriding principle governing the Swedish educational system today is that pupils with functional difficulties should be integrated into ordinary schools, but exceptions may be made and the pupils can attend a special day-school. LÄS MER

 3. 3. Trustful Relationships and School Development

  Författare :Ulf Jederlund; Rune Hausstätter; Tatjana von Rosen; Pär Larsson; Roald A. Øien; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trust; school development; collective learning; relational competence; relational pedagogy; teacher-student relationship quality; student self-efficacy; school trust; tillit; skolutveckling; kollektivt lärande; relationskompetens; relationell pedagogik; lärar-elevrelationer; elevers självtillit i skolan; skoltillit; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : Methods other than averages from national tests, grades and levels of eligibility for higher education to evaluate the quality of education and school development are called for. In this dissertation is examined how a conscious effort to develop trustful relationships and mutual interaction among all actors in schools may contribute to increased well-being, community and strengthened learning processes for both students and teachers. LÄS MER

 4. 4. Prövningen av en skola för alla : nationella provet i matematik i det tredje skolåret

  Författare :Anette Bagger; Gunnar Sjöberg; Eva Silfver; Johan Lithner; Christian Lundahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; National test; Mathematics; Third grade; Special needs; Special support; Student in need of support; Discourse; Pupil; Teacher; Nationella prov; matematik; test; i behov av stöd; tredje skolåret; stöd; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis presents the contribution to research that my doctoral education led to. My starting point was a large scale qualitative research project (here after called the VR-project) which reviewed the implementation of national tests in the third grade on the subject of mathematics. LÄS MER

 5. 5. Skolans tillfälliga bakdörr? : en studie om den särskilda undervisningsgruppen i relation till skolans inkluderande uppdrag

  Författare :Vicktoria Westerberg; Eva Silfver; Josef Fahlén; Eva Alerby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discourse analysis; inclusion; segregated settings; special educational needs; special teaching group; diskursanalys; inkludering; särskiljande åtgärder; specialpedagogik; särskild undervisningsgrupp; education; pedagogik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Although the Swedish compulsory school’s mission is inclusive, there are segregated settings available for students in need of special needs education. The special teaching group is such a setting, and according to the Education Act (SFS 2010:800, 3 chap. 11§) possible to apply when there are special reasons. LÄS MER