Sökning: "special educational needs"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade orden special educational needs.

 1. 1. Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on Special Needs

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Gunilla Lindqvist; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational groups; children in need of special support; views; special needs; inclusion; SENCOs; educational leaders; preschools and schools; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of different occupational groups´ views on work with children in need of special support. This is explored in four separate studies.The first study investigates the views of occupational groups in preschools and schools in one municipality. LÄS MER

 2. 2. Educational pathways and transitions in the early school years Special educational needs, support provisions and inclusive education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Special Education, Stockholm University

  Författare :Johanna Lundqvist; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioecological model; children’s views; disability; drawings; first grade; inclusive education; leisure-time centre; longitudinal; mixed method; multiple-case study; preschool; preschool-class; special education; support; transitions; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to describe and analyse the educational pathways from preschool to school of a group of children with and without special educational needs. The aim is also to describe and analyse children’s views and experiences of early years education, and how these can be obtained. LÄS MER

 3. 3. Interpersonell kommunikation : : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, 040-665 70 00; 665 80 69

  Författare :Lotta Anderson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Särskolor; Sverige; Hörselskadade elever; Special schools; Learning difficulties; Interpersonal communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie handlar om interpersonell kommunikation mellan barn och vuxna i särskolan. Specifikt inriktas den på att studera den kommunikation som sker när de kommunikationssätt som parterna använder är teckenspråk och tecken och samtidigt tal. LÄS MER

 4. 4. Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Ingrid Sandén; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special day-school; work and other interaction; social skill in play; sense of self; sense of competence; Interviews; pupils in need of special support; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis concerns ten pupils in need of special support. The overriding principle governing the Swedish educational system today is that pupils with functional difficulties should be integrated into ordinary schools, but exceptions may be made and the pupils can attend a special day-school. LÄS MER

 5. 5. Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Peter Karlsudd; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Informatik; Information Systems; special school.; school-age care system; mental handicap; leisure time teacher; Day-centre for school-age children; integration; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudtanken i svensk välfärdspolitik är att genom generella åtgärder skapa ett samhälle tillgängligt för alla medborgare. Det är därför viktigt att undvika segregering och särlösningar och i stället höja normalverksamhetens standard. LÄS MER