Sökning: "sociokulturellt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden sociokulturellt lärande.

 1. 1. Planering och genomförande av undervisning i förskolan – exemplen teknik och bildskapande Planning and implementing teaching in preschool – the examples of technology and art making

  Författare :Kristina Melker; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; undervisning; samarbete; bildskapande; estetik; sociokulturellt perspektiv; preschool; teaching; collaboration; scaffolding; sustained shared thinking; children; art making; aesthetics; sociocultural perspective;

  Sammanfattning : Since 2010, teaching has been one of the preschool teacher’s tasks in Sweden. Preschool teaching is often discussed and has been addressed from different perspectives (Eidevald & Engdahl, 2018; Sheridan & Williams, 2018; Thulin & Jonsson, 2018). LÄS MER

 2. 2. Från revolution till reträtt Lärande i en fackförenings vardag

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Susanne Köpsén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; trade union; community of practice; sociocultural; ethnography; learning; workplace; Folkbildning; fackförening; arbetsplats; lärande; vardagen; sociokulturellt; noviser; etnografi; fältstudie; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att utveckla kunskap om lärande på den lokala nivån inom fackföreningsrörelsen. Det är en etnografisk beskrivning och analys av hur en fackföreningsstyrelse på en arbetsplats hanterar vardagens fackliga arbete och de krav på lärande som det innebär. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Gudrun Svedberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER

 4. 4. Uthålligt lärande om värmen? Domesticering av energiteknik i passivhus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotta Isaksson; Kajsa Ellegård; Per Gyberg; Margarethe Aune; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestication; everyday life; practices; learning activities; energy use households; heat comfort; space heating; passive houses; energy efficiency; Domesticering; vardagsliv; praktik; lärande; hushåll; värmekomfort energianvändning; uppvärmning; passivhus; energieffektivisering; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den vanligaste lösningen på problemet att för mycket energi används i den byggda miljön är implementering av energieffektiv teknik. Men installation av teknik räcker sällan för att nå förväntad energibesparing: det är människor som i sin vardag använder tekniken och de använder den inte alltid på det sätt som teknikutvecklarna har tänkt sig. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag lärande & IT?

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Elisabeth Lundmark; Luleå tekniska universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna avhandling är ett lokalt utvecklingsarbete som rör frågan om införande av IT på skolans arena. I Sverige har kommunerna och regeringen satsat flera miljarder på att introducera IT i skolan. LÄS MER