Sökning: "socio-cultural theories"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden socio-cultural theories.

 1. 1. The Missing Link in Learning in Science Centres

  Författare :Vaike Fors; Mikael Alexandersson; Staffan Selander; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science center; learning; artefacts; visual ethnography; socio-cultural theories; meaning making; interactive exhibits; social identity; negotiation of meaning; teenagers; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Science centres have been identified as an important resource in encouraging teenagers to choose higher education in science and technology. This is of interest to society, since there seems to be a problem in getting sufficient numbers to do so. LÄS MER

 2. 2. När känslorna får styra : om litteraturläsning i en mångkulturell gymnasieklass

  Författare :Eva Bringéus; Malmö högskola; []
  Nyckelord :didactics; reading literature; teaching of literature; receptiontheory; multiculturalism; school subject Swedish; uppersecondary school; ethical ways of reading; experience orientedways of reading; ways of reading of enjoyment; caring way of reading; socio cultural theory;

  Sammanfattning : This licentiate thesis, When emotions are allowed to rule, a study on reading literature in a multicultural classroom in upper secondary school, attempts from a didactic perspective to understand literature reading in the school subject Swedish in the light of a multicultural and changing society. From a socio-cultural perspective, the study illustrates the teacher's choice of literature, the teacher's and the students' attitudes to literature, and the ways of reading that are being negotiated in the common reading and what opportunities for understanding and meaning making that are made available. LÄS MER

 3. 3. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Humanities and religion - Languages and linguistics; Aesthetic subjects - Literature; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap; Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER

 4. 4. Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok

  Författare :Ulrika Djärv; Sven Lange; Jan Svanlund; Bo Ralph; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; dictionary history; lexicography; codification; historical dictionary; period dictionary; history of lexicography; history of language sciences; language history; philology; comparativism; romanticism; neogrammar; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis describes K. F. Söderwall’s dictionary Ordbok öfver svenska medeltids-språket (1884–1918), Sdw, focusing on its representation of Old Swedish in relation to contemporaneous linguistics and lexicography. Lexicography is studied as part of the language sciences and in a socio-cultural context. LÄS MER

 5. 5. Musikaliskt lärande i kulturmöte : En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel

  Författare :Annette Mars; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis, I study how young people from two different countries, Sweden and the Gambia, learn music in interaction with each other within the context of a concert project carried out in the Gambia. This study in music education is inspired by ethnomusicology and anthropology. LÄS MER