Sökning: "socialt and symboliskt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden socialt and symboliskt.

 1. 1. Barns och ungdomars bilder av poliser : En studie i två lokala sammanhang

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Ulla Melin Emilsson; Kerstin Johansson; Martin Börjesson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 2. 2. In Between Cultures : Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton

  Författare :Maria Strääf; Lars-Håkan Svensson; Kerstin W. Shands; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; American literature; capital; economic; cultural; social and symbolic; cultural encounter; Edith Wharton; hybridity; in-betweenness; mimicry; narratology; nineteenth-century literature; twentieth-century literature; otherness; women’s literature; Amerikansk litteratur; Edith Wharton; hybriditet; in-betweenness mellanskap ; kapital: ekonomiskt; kulturellt; socialt and symboliskt; kulturmöte; kvinnolitteratur; 1800-tals litteratur; 1900-tals litteratur; mimicry; narratologi; otherness ”den andre” ; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study of how the American author Edith Wharton (1862-1937) in a number of novels and short stories written between 1876 and 1937 depicts cultural encounters between Americans and Europeans, mostly Frenchmen. Chiefly concerned with Fast and Loose, “The Last Asset”, Madame de Treymes, “Les Metteurs en Scène”, The Custom of the Country and The Age of Innocence, each of which articulates ideas relevant to the theme investigated, the thesis also contains a supplementary discussion of The Reef, The Glimpses of the Moon, The Mother’s Recompense and The Buccaneers. LÄS MER

 3. 3. WomenWeave Daily : "Artisan Fashion" as "Slow and Sustainable Fashion"

  Författare :David Goldsmith; Kate Fletcher; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Artisan Fashion; Artisan Textiles; Slow Fashion; Handloom; Heritage Craft; Artisan Economy; Social Enterprise; Khadi; Design Management; Fashion Management; Textile Management; Activity Theory; Business Model Canvas.; Handgjort mode; hantverkstillverkade textilier; långsamt mode; handvävning; kulturellt hantverk; hantverksekonomi; socialt företagande; khadi; Design Management; management inom modesektorn; management inom textiltillverkning; Aktivitetsteori; Business Model Canvas.; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : As awareness has grown of the detrimental, often lethal, aspects of fashion production and use, so too has a global movement to diminish its environmental harms and mediate its social exploitation. In all types of commercial, academic, and popular discourse about fashion, words such as eco-friendly, green, ethical, fair, and slow -- the last being a catch-all term for all things “not fast fashion”-- are ubiquitous. LÄS MER

 4. 4. Rhythm in late-modern Stockholm : Social stratification and stylistic variation in the speech of men

  Författare :Nathan Joel Young; Devyani Sharma; Erez Levon; Paul Kerswill; Nicolai Pharao; United Kingdom University of London Queen Mary; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rinkeby Swedish; Speech Rhythm; nPVI; multiethnolect; sociophonetics; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att talrytm är socialt stratifierad i vardagsspråket hos män i Stockholm. Som ett symboliskt centrum för många senmoderna sociala förändringar är Stockholm också hemvist för Europas ”första” multietnolekt (rinkebysvenska, Kotsinas 1988a). LÄS MER

 5. 5. Små lån, fattiga vänner : Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006

  Författare :Emilia Liljefrost; Ylva Hasselberg; Ulf Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :microfinance; poverty reduction; categorizing the poor; international discourse; Kenya; symbolic capital; social capital; habitus; taste; trust; norms; Christianity; social belonging; entrepreneurship; Kenya; fattigdomsbekämpning; finansiella tjänster; mikrokrediter; mikrofinans; socialt kapital; symboliskt kapital; smak; habitus; sociala sammanhang; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how poor people are viewed on an international policy level and what role the social context has for microfinance users. The study uses research methods such as text analysis, interviews and observations. LÄS MER