Sökning: "sociala samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden sociala samspel.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier : Att balansera mellan ansvar och positionering

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Lena Fritzén; Linda Reneland-Forsman; Susanne Linnér; Anders Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Sociala kategoriseringar i samspel : Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal

  Författare :Linda Kahlin; Hans Strand; Lars Fant; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; intersectionality; identity; membership categorization analysis; gender; ethnicity; generation; conversation analysis; adolescents; Swedish; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to show how gender, ethnicity and generation membership categories are constituted in talk-in-interaction. The main material comprises seven video recordings of multi-participant conversations among school pupils, aged 16 to 19.An important theoretical term is intersectionality, i.e. LÄS MER

 3. 3. Fragile identities, patched-up worlds : Dementia and meaning-making in social interaction

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; Human communication; Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 4. 4. Konsumtionsbeteende och sociala identiteter : om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling

  Författare :Helena Lindahl; Agneta Marell; Jessica Eriksson; Helene Brembeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konsumtionsbeteende; sociala identiteter; konsument; subkultur; upplevelserum; konsumtionsföremål; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om och skapa en ökad förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. Tidigare forskning om konsumtionsbeteende och sociala identiteter har i många fall fokuserat på antingen den enskilda konsumenten, gruppen (subkulturen), upplevelserummen eller konsumtionsföremålen eller i bästa fall kombinerat två av dimensionerna. LÄS MER

 5. 5. Barns sociala vardagsliv i förskolan

  Författare :Lovisa Skånfors; Annica Löfdahl; Solveig Hägglund; Ann-Marie Markström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s peer cultures; children s interactions; preschool; social status; power; exclusion; tokens; social resources; positioning theory; social representation theory; withdrawal strategies; ethical radar; Barns kamratkulturer; barns interaktioner; förskola; status; makt; exklusion; sociala resurser; positioneringsteori; social representationsteori; strategier för att dra sig undan; etiska radar; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overarching aim of the studies in this dissertation is to contribute knowledge about children’s shared social knowledge in their preschool peer cultures, regarding both content and how it is established and maintained.An ethnographic approach has been used to study the shared activities of children, aged 3-5, in the preschool. LÄS MER