Sökning: "sociala nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 131 avhandlingar innehållade orden sociala nätverk.

 1. 1. Etniskt entreprenörskap, sociala nätverk och konflikthantering: Fallstudie om assyriskt företagande i Sverige

  Författare :Feyyaz Kerimo; Mats Wilhelmsson; Lars Silver; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Immigrant entrepreneurship; Ethnic entrepreneurship; Informal economy; Formal economy; Social networks; Capital model and Conflict management.; Invandrarföretagande; Etniskt företagande; Informell ekonomi; Formell ekonomi; Sociala nätverk; Kapitalmodellen och Konflikthantering; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Huvudämnet för denna studie är de svårigheter som etniska entreprenörer möter för att etablera sina företag, hur och i vilken utsträckning de drar nytta av sina sociala nätverk, användningen av informella system och konflikthantering. Urvalet av studien består av assyriska entreprenörer som är verksamma inom olika sektorer i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsbeteende och sociala identiteter : om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling

  Författare :Helena Lindahl; Agneta Marell; Jessica Eriksson; Helene Brembeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konsumtionsbeteende; sociala identiteter; konsument; subkultur; upplevelserum; konsumtionsföremål; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om och skapa en ökad förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. Tidigare forskning om konsumtionsbeteende och sociala identiteter har i många fall fokuserat på antingen den enskilda konsumenten, gruppen (subkulturen), upplevelserummen eller konsumtionsföremålen eller i bästa fall kombinerat två av dimensionerna. LÄS MER

 3. 3. Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Näten på Limhamn : Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914

  Författare :Johan Lundin; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Popular movements; Labour movement; Class; Paternalism; Family history; Social capital; Social networks; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Sociala nätverk;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine, using the social networks as a starting-point, the way a local community is constructed in a specific historical context, namely the industrial community of Limhamn in southern Sweden at the time of the Industrial Revolution 1870-1914. In 1870 the Skånska Cement Company initiated a large-scale extraction of limestone in the area and soon had cement works built in the village, making Limhamn undergo a rapid urbanization. LÄS MER

 5. 5. Learning Destinations : The complexity of tourism development

  Författare :Laila Gibson; Sven-Erik Karlsson; Lars Aronsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. LÄS MER