Sökning: "social origin"

Visar resultat 1 - 5 av 304 avhandlingar innehållade orden social origin.

 1. 1. From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community

  Författare :Kristina Sliavaite; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; Ignalina nuclear power plant; Deindustrialization; post-socialism; East Central Europe; ethnicity; collective memory; social change; Russian speaking population; decline; modernization; migration; enclave; risk; social insecurity; uncertainty; national insurance; Social problems and welfare; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis focused on an examination of human agency and strategies for responding to rapid social and economic change. Fieldwork was carried out in the community of Visaginas town that was built during the Soviet period in Lithuania. The town is situated next to the Ignalina nuclear power plant. LÄS MER

 2. 2. Placerad utanför sitt sammanhang : en uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer

  Författare :Jürgen Degner; Anna Henriksen; Lars Oscarsson; Anita Cederström; Rolf Holmqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Residential treatment centres; parents’ emotional attitude; social network; therapeutic alliance; youth; young persons; support persons; gender; key staff member.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : When young people are placed in residential treatment centres (RTCs), it is important that facility staff involve parents and other social network members (PSMs) (private relations) in the residential treatment program. This involvement process depends on both PSMs’ willingness and capability to take part in the youths’ treatment, as well as the residential staffs’ attitude towards promoting this process. LÄS MER

 3. 3. Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

  Författare :Johanna Gustafsson; Anna Sparrman; Judith Lind; Malene Gram; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return trips; Adoptive families; Origin; Children s perspectives; Parenthood; Family ideals; Tourism; Money; Qualitative interviews; Återresor; Adoptivfamiljer; Ursprung; Barns perspektiv; Föräldraskap; Familjeideal; Turism; Pengar; Kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer. Analysmaterialet består av intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer både inför och efter genomförda adoptionsåterresor. LÄS MER

 4. 4. Spänningen mellan normalitet och avvikelse : om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

  Författare :Joakim Isaksson; Rafael Lindqvist; Erik Bergström; Per Koren Solvang; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Pupils with special educational needs; normality and deviance; special education; grounded theory; medical diagnoses; compulsory school; special support measures; Disability research; Handikappsforskning; Children; Barn;

  Sammanfattning : In Sweden, an increasing number of pupils are defined as having some form of difficulties in school. In order to receive special support measures in school, these difficulties must have been subject to a pedagogical examination that state that the pupil is in need of special support measures. LÄS MER

 5. 5. Unequal Opportunities : The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market

  Författare :Alireza Behtoui; Carl-Ulrik Schierup; Mahmood Arai; Carl le Grand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social network; recruitment process; discrimination; immigrants; Social kapital; socialt nätverk; rekryteringsprocess; diskriminering; invandrare; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. LÄS MER