Sökning: "social ordning"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade orden social ordning.

 1. 1. Temporalitet och social ordning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna-Liisa Närvänen; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biographical scheme; career; care work; organizational time; scope of action; socialization; social memoty; sociology of time; temporal order; temporal orientation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The primary aim of the thesis is to develop a theoretical frame of reference concerning the significance of temporality for social order, how it is created, maintained and how it can be changed in interaction. The theoretical frame of reference is developed gradually and is considered as heuristic. Emphasis is placed on temporal orientation, i.e. LÄS MER

 2. 2. Temporalitet och social ordning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anna-Liisa Närvänen; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biographical scheme; career; care work; organizational time; scope of action; socialization; social memoty; sociology of time; temporal order; temporal orientation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The primary aim of the thesis is to develop a theoretical frame of reference concerning the significance of temporality for social order, how it is created, maintained and how it can be changed in interaction. The theoretical frame of reference is developed gradually and is considered as heuristic. Emphasis is placed on temporal orientation, i.e. LÄS MER

 3. 3. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhällsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra former av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 4. 4. Varumärkenas fält Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Raoul Galli; Johan Lindquist; Annika Rabo; Donald Broady; Mats Trondman; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recognition; brand; field; communicative capital; classification; class; power; order; social being; brand of being; erkännande; varumärke; fält; kommunikativt kapital; klassifikation; klass; makt; ordning; socialt vara; varamärke; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : I Varumärkenas fält ställs frågor som: Hur vinner man erkännande i Stockholms reklamvärld? Hur säljer reklamproducenter detta erkännande till sina uppdragsgivare? Vad för slags erkännande är statliga reklamköpare ute efter att vinna genom sitt samarbete med prisbelönta och erkända reklamproducenter? I kontrast till en spridd föreställning att reklamen ”speglar samhället” är grundantagandet i denna studie att reklamen i första hand speglar den värld som skapar den, dvs. reklamvärlden. LÄS MER

 5. 5. Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulla Lind; Gunnar Åsén; Gunilla Dahlberg; Helene Illeris; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; preschool; Reggio Emilia; school; visual culture; visual communication; discourse analyses; poststructural theory; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge.Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies. LÄS MER