Sökning: "social mechanism"

Visar resultat 1 - 5 av 376 avhandlingar innehållade orden social mechanism.

 1. 1. Socialtjänsten och familjen : socialarbetares konstruktion av familj och insatser i familjerelaterad komplexitet

  Författare :Ahmet Gümüscü; Evelyn Khoo; Lennart Nygren; Sven Trygged; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; complex needs; complexity; family-based social work; social services; social workers; Sweden; focus groups; vignettes;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse how social workers in Swedish social services define “family” and handle complexity when they work with families, and especially “families with complex needs” as the target of their interventions. Whereas families with complex needs can be understood to involve one or more family members having two or more simultaneously occurring needs or problems (e. LÄS MER

 2. 2. Towards International Chemical Safety : Taking Action on Persistent Organic Pollutants

  Författare :Henrik Selin; Loftsson Elfar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution CLRTAP ; persistent organic pollutants POPs ; regime analysis; social learning; Miljö; Föroreningar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Persistent organic pollutants (POPs) have been subject to increased international ro-operation over that past decade. The first international effort to address POPs collectively as a distinet class of pollutants was made under the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and within the framework of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), which geographically covers North America, Europe and the region of the former Soviet Union. LÄS MER

 3. 3. A Needs-Based Approach towards Fostering Long-term Engagement with Energy Feedback among Local Residents

  Författare :Aram Mäkivierikko; Fredrik Gröndahl; Olga Kordas; Hossein Shahrokni; Paula M. Bögel; Cristian M Bogdan; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Energy feedback; Consumer engagement; Energy behaviour; Social networks; Smart grids; Design principles; Energiåterkoppling; konsumentengagemang; Energibeteende; Sociala nätverk; Smarta elnät; Designprinciper; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : In order to reach the current climate goals, energy consumption needs to decrease in all sectors, including households, which produce 20% of the European emissions. However, it is difficult to increase residents’ engagement in their household electricity consumption as it is an ‘invisible’ form of energy, the monetary incentives are often too small and environmental incentives are not very effective. LÄS MER

 4. 4. A Divided Old Age through Research on Digital Technologies

  Författare :Arianna Poli; Andreas Motel-Klingebiel; Susanne Kelfve; Marijke Veenstra; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequalities; Involvement in research; Biased outcomes; Old age exclusion; Old age social inequalities; Disuguaglianze digitali; Coinvolgimento nella ricerca; Risultati distorti bias ; Esclusione in età anziana; Disuguaglianze sociali in età anziana; Digital ojämlikhet; Forskningsdeltagande; Snedvridna resultat; Exkludering av äldre; Social ojämlikhet bland äldre;

  Sammanfattning : This thesis aims at contributing to the understanding of digital inequalities among older people, by studying the involvement of older people in research on digital technologies. Some mechanisms driving old age digital inequalities are well known. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER