Sökning: "social konstruktion barn"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden social konstruktion barn.

 1. 1. Children’s Work in Sweden : A part of childhood, a path to adulthood

  Författare :Tobias Samuelsson; Gunilla Halldén; Madeleine Leonard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood; work; social studies of childhood; ethnography; child perspective; structuration theory; labour market; Sweden; Barn; barndom; arbete; barndomsstudier; etnografi; barnperspektiv; struktureringsteori; arbetsmarknad; Sverige; Children; Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en etnografisk studie av barn, barndom och arbete i Sverige. Studien var förlagd till två samhällen, ett på landsbygden och ett nära en stor svensk stad. I studien undersöks hur barndom konstrueras i dagens Sverige. I studien används ett barnperspektiv och fokus är på barnens definitioner av arbete. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; Social welfare law; Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning : Fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion

  Författare :Malou Andersson; Petter Asp; Anna Kaldal; Ulrika Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; criminal law; intimate partner violence; men´s violence against women; violence against children; gross violation of integrity; gross violation of a woman’s integrity; straffrätt; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; våld mot barn; grov fridskränkning; grov kvinnofridskränkning; straffrätt; Criminal Law;

  Sammanfattning : Over the last decades men’s physical and psychological violence against women in intimate relationships (domestic violence) has become a central issue in Swedish politics. Men’s physical and psychological violence against women is generally be understood as including physical, sexual and psychological violence (e. LÄS MER

 4. 4. Targeting Children Online : Young internet users and producers in the commercial media environment

  Författare :Carolina Martinez; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internetreklam; internet; reklamspel; barn; reklamproducenter; marknadsförare; mobilspel; virtuella världar; online advertising; internet; mobile games; children; advertising professionals; marketers; virtual worlds; tactics;

  Sammanfattning : Children’s daily internet usage takes place to a large extent in a commercial environment, where advertising and the sale of virtual goods are ever-present parts of the online experience. The overall goal of this thesis is to contribute to a critical understanding of children’s commercial online environment as spaces for children’s everyday life activities and participation, and as spaces for commercial interests that seek to target children and monetize their internet usage. LÄS MER

 5. 5. Framing Education : Doing Comics Literacy in the Classroom

  Författare :Lars Wallner; Katarina Eriksson Barajas; Eva Reimers; Bethan Benwell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; classroom research; comics; comics literacy; discursive psychology; educational practice; literacy; multimodal interaction; social interaction; visual literacy; diskursiv psykologi; klassrumsforskning; literacy; multimodal interaktion; pedagogiskt arbete; serie-literacy; serier; social interaktion; visuell literacy;

  Sammanfattning : Interest in comics as Swedish school material has risen in the last few years and the publication of comics for children and adolescents has also increased. Meanwhile, although research around new literacies has taken an interest in combinations of image and text, there is still little research on comics as a literacy material, especially as part of school practices. LÄS MER