Sökning: "social image"

Visar resultat 1 - 5 av 495 avhandlingar innehållade orden social image.

 1. 1. Bilden av den "hotfulla ungdomen": om ungdomsproblem och fastställandet och upprätthållandet av samhällets moraliska gränser

  Detta är en avhandling från Värpinge Ord & Text, Östen Undéns gata 132, 227 62, Lund

  Författare :Lars B Ohlsson; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth delinquence; Youth gangs; deviance; judicial system; discourse; power; discretion; social construction; social control; social actor; arena; normalization; human service organizations.; moral boundaries; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The main aim of my dissertation is to investigate som conceptions, power relations, and practices in the discourse of youth problems. I have studied some of the actors that are involved in the social constructing of the "juvenile delinquent" such as the police, the judical system, the social service, the media, the general public and last but not least, the young people themselves. LÄS MER

 2. 2. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 3. 3. Med avstegen som arbetsplats - En etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Sernbo; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health social work; ethnography; queer phenomenology; reorienting work; jurisdictional work; professional self-image; professional-patient relations; interprofessional relations;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Out of line as workplace – An ethnographic study of health social work The aim of this thesis is to analyse what characterizes everyday health social work, focusing on the interplay between health social workers, patients and other health care professionals, and on the professional self-image of health social workers. The approach is ethnographic and the study is based on shadowing and focus group interviews. LÄS MER

 4. 4. Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

  Detta är en avhandling från Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR

  Författare :Karin Trulsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare; substance abuse treatment; social support; family life; life history; habitus; social and cultural capital; gender; masculinity; motherhood; femininity;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe the conditions under which substance abusing women live with regard to their families, the substance abuse and treatment. The interaction between the substance abusing women and the institutional expectations is analysed from gender and class perspective. LÄS MER

 5. 5. Individriktad brottsprevention om SSPF och viljan att samverka

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christina Söderberg; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Torbjörn Forkby; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar brottspreventiv samverkan på individnivå, vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och Skandinavien. Ett specifikt arbetssätt, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor – SSPF – undersöks i studien och övergripande studeras hur idén om brottspreventiv samverkan i form av SSPF konstrueras och motiveras, hur den tolkas och omtolkas av samverkansparterna samt hur den omsätts i praktik. LÄS MER