Sökning: "social image"

Visar resultat 1 - 5 av 466 avhandlingar innehållade orden social image.

 1. 1. Framtidsbilder i offentligt utredande. : Teknik, utbildning och samhällsutveckling

  Författare :Ann-Marie Laginder; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Images of the Future; Public Image; Symbolic Image; Commissions of Inquiry; Upper Secondary School; Information Technology; Futures Studies; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Introduction of a bill to the Swedish parliament is often preceded by a commission of inquiry. The role played by government commissions on policymaking and their consensus-promoting function are the underlying motives for this dissertation on images of the future in commission reports. LÄS MER

 2. 2. Bilden av den "hotfulla ungdomen": om ungdomsproblem och fastställandet och upprätthållandet av samhällets moraliska gränser

  Författare :Lars B Ohlsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth delinquence; Youth gangs; deviance; judicial system; discourse; power; discretion; social construction; social control; social actor; arena; normalization; human service organizations.; moral boundaries; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The main aim of my dissertation is to investigate som conceptions, power relations, and practices in the discourse of youth problems. I have studied some of the actors that are involved in the social constructing of the "juvenile delinquent" such as the police, the judical system, the social service, the media, the general public and last but not least, the young people themselves. LÄS MER

 3. 3. Individriktad brottsprevention : om SSPF och viljan att samverka

  Författare :Christina Söderberg; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Torbjörn Forkby; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar brottspreventiv samverkan på individnivå, vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och Skandinavien. Ett specifikt arbetssätt, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor – SSPF – undersöks i studien och övergripande studeras hur idén om brottspreventiv samverkan i form av SSPF konstrueras och motiveras, hur den tolkas och omtolkas av samverkansparterna samt hur den omsätts i praktik. LÄS MER

 4. 4. Besökare på Gotland : En studie av relationen mellan förväntningar och upplevelser

  Författare :Gustaf Sjöberg; Susanne Stenbacka; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plats; image; självbild; förväntningar; turism; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : A place becomes a place when it means something to someone. A place can simultaneously be experienced by many different visitors and from many different perspectives. Places can be produced and consumed and represent relationships between people or between people and places. LÄS MER

 5. 5. Barn till beskådan : Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER