Sökning: "social causation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden social causation.

 1. 1. Social inequity in health : Explanation from a life course and gender perspective

  Författare :Masuma Novak; Christina Ahlgren; Anne Hammarström; Kate Hunt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Epidemiology; Epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; Gender studies; Genus; Epidemiology; epidemiologi; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; näringslära; Nutrition; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. LÄS MER

 2. 2. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Författare :Mårten Schultz; Jan Kleineman; Bjarte Askeland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER

 3. 3. Social inequity in health. Explanation from a life course and gender perspective

  Författare :Masuma Novak; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social environment; Social class; Life style; Obesity etiology; Smoking epidemiology; Musculoskeletal diseases etiology; Intersektionalitet; Socioekonomi; Hälsa vikten rökning Sverige; Sjukdomar kropp levnadsförhållanden; Klasstillhörighet genus utbildning; Social inequity; Pathways; Social causation; Life course; Gender; Intersectionality; Social mobility4; Sweden; Intersectionality; Socioeconomics; Health obesity smoking Sweden; Diseases body living conditions; Class affinity gender education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Studies in the causation and prevention of traffic crime

  Författare :Thor Norström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trafikbrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Developing Theoretical and Empirical Definitions of Safety Problems in Driving Suitable for Active Safety Function Evaluation

  Författare :Mikael Ljung Aust; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; avoidance; driver behaviour; pre-crash scenarios; crash causation; adaptation; motivation; conceptual framework; active safety functions;

  Sammanfattning : In passive safety, the requirement specifications used for evaluation of protective functions are both standardised and specified at a high level of detail regarding evaluation scenario definition, performance metrics and pass/fail criteria. For active safety, while several propositions for evaluation scenarios have been made, neither these, nor performance metrics and pass/fail criteria have yet reached a similar level of detail and standardisation. LÄS MER