Sökning: "social causation"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden social causation.

 1. 1. Social inequity in health : Explanation from a life course and gender perspective

  Författare :Masuma Novak; Christina Ahlgren; Anne Hammarström; Kate Hunt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social inequity; pathways; social causation; life course; gender; intersectionality; smoking; musculoskeletal disorders; obesity; social mobility; Sweden; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Epidemiology; Epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; Gender studies; Genus; Epidemiology; epidemiologi; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; näringslära; Nutrition; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Social environment; Social class; Life style; Obesity etiology; Smoking epidemiology; Musculoskeletal diseases etiology; Intersektionalitet; Socioekonomi; Hälsa vikten rökning Sverige; Sjukdomar kropp levnadsförhållanden; Klasstillhörighet genus utbildning; Social inequity; Pathways; Social causation; Life course; Gender; Intersectionality; Social mobility4; Sweden; Socioeconomics; Health obesity smoking Sweden; Diseases body living conditions; Class affinity gender education;

  Sammanfattning : Background: A boy child born in a Gothenburg suburb has a life expectancy that is nine years shorter than that of another child just 23 km away, and among girls the difference is five years. There is no necessary biological reason to this observed difference. LÄS MER

 2. 2. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Författare :Mårten Schultz; Jan Kleineman; Bjarte Askeland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER

 3. 3. Toward Accident Prevention Through Machine Learning Analysis of Accident Reports

  Författare :May Shayboun; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; health and safety.; construction; machine learning; prevention; Accident report; accident causation models;

  Sammanfattning : Occupational safety remains of interest in the construction sector. The frequency of accidents has decreased in Sweden but only to a level that remains constant over the last ten years. LÄS MER

 4. 4. Studies in the causation and prevention of traffic crime

  Författare :Thor Norström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trafikbrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Prejudice: The Interplay of Personality, Cognition, and Social Psychology

  Författare :Nazar Akrami; Bo Ekehammar; Rainer Riemann; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Prejudice; implicit prejudice; explicit prejudice; generalized prejudice; personality; Big-Five personality; social dominance orientation; right-wing authoritarianism; social psychology; group membership; group identification; cognition; stereotype knowledge; priming; stereotype activation; Psykologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Three main theoretical approaches to the study of the causation of prejudice can be distinguished within psychological research. The cognitive approach suggests that prejudice is a function of cognitive processes where stereotypic information about social groups, stored in memory, is automatically activated and affects people’s judgements and behavior toward members of the target group. LÄS MER