Sökning: "smart public bike sharing"

Hittade 1 avhandling innehållade orden smart public bike sharing.

  1. 1. The Internet of Things: Projects-Places-Policies

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

    Författare :Xu Xiangxuan; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet of Things; digital service development; knowledge-intensive business services; EU ICT policy; smart public bike sharing; geography of knowledge; digital economy; geography of innovation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER