Sökning: "small invariant mass hadronic systems"

Hittade 1 avhandling innehållade orden small invariant mass hadronic systems.

  1. 1. Parton Cascades and Hadronisation in High Energy Processes

    Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

    Författare :Sandipan Mohanty; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; small invariant mass hadronic systems; hadronisation; parton cascades; Elementary particle physics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; quantum field theory; Bose-Einstein correlations; Fysicumarkivet A:2003:Mohanty;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lunds strängfragmenteringsmodell beskriver hur färgade partiklar (kvarkar och gluoner, tillsammans kallade partoner) som produceras vid högenergetisk partikelkollisioner omvandlas till färgneutrala hadroner. Denna avhandling utvecklar och utforskar ett alternativt tillvägagångssätt till modellen. LÄS MER