Sökning: "small group work"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade orden small group work.

 1. 1. Group work and physics characteristics, learning possibilities and patterns of interaction

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Berge; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group work; engineering education; higher education; physics education; science education; multi-theoretic perspective; phenomenography; variation theory; positioning theory; conversation analysis;

  Sammanfattning : This thesis explores group work in physics at university level. The guiding researchinterest is what happens in the students’ interactions during such (instructional)activities, focusing both on the physics content and group dynamics. LÄS MER

 2. 2. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaktion sker ofta i grupper. För barn är skolklassen en grupp de dagligen interagerar i. Skolklassen och den sociala interaktion som sker i skolan har stor betydelse för barns välmående och framtida sociala interaktioner. Lärarna i skolan har därför i uppdrag att arbeta med barns sociala samspel och mot kränkande behandling. LÄS MER

 3. 3. Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karin Forslund Frykedal; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-work; small group-work; teamwork; group; symbolic interactionism; grounded theory; difference of ambition; ambition dependency; interdependency; group assignment; behaviour; creation of trust; theoretical model; grupparbete; teamarbete; teamwork; grupp; symbolisk interaktionism; groundedtheory; grundad teori; ambitionsdifferens; ambitionsberoende; beroende; tillvägagångssätt; gruppuppgift; tillitsskapande; teoretisk modell; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to add to our knowledge and understanding of how groupwork and group tasks are construed among students. This is accomplished be creating a model, which describes the pattern of interaction and the experience that emerge as students try to handle the group-work situation. LÄS MER

 4. 4. De hjälper oss till rätta : normaliseringsarbete, självbestämmande och människor med psykisk utvecklingsstörning

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Ove Mallander; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning disabilities; selfdetermination; forms of control; normalization work; new institutional organizational theory; group homes; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : For people with learning disabilities care in institutions has been replaced by a life in community settings e.g. group homes, where a number of persons (4-5) are living with staff support. My case-studies cover three elderly and three more lately produced such units as well as a ward in a nursing home. LÄS MER

 5. 5. Själv men inte ensam : om självhjälpsgrupper i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Karlsson; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; self-help group; mutual aid group; mutual understanding; mutual support; experiential knowledge; professional knowledge; voluntary work; socialt arbete; Social Work; Självhjälpsgrupper; Sverige; Self-help groups; Social support;

  Sammanfattning : In this thesis, self-help groups are defined as small, autonomous groups of people that meet regularly to cope with a shared problem through mutual aid. There is reason to believe that self-help group activity is increasing in Sweden. LÄS MER