Sökning: "skolsvårigheter"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet skolsvårigheter.

 1. 1. Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? : en textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund

  Författare :Pirjo Lahdenperä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dokumenterat utanförskap : Om skolbarn som inte når målen

  Författare :Gunilla Ingestad; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; Sociology; medikalisering; relationellt perspektiv; interaktionism; utanförskap; motivation; skolsvårigheter; särskilt stöd; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis examines school activity in a medium-sized Swedish municipality 1996?2005 focusing on the parts of the activity that deal with support measures for pupils with school difficulties. The purpose of the study is to examine the assessment of pupils? school difficulties in a longer perspective, considering pupils? subjective experiences and consequences of the school's organisation and working methods. LÄS MER

 3. 3. Ett liv i olika världar : Unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser

  Författare :Anneli Nielsen; Gun-Marie Frånberg; Carolina Överlien; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young women; life story; difficult life events; cultural frameworks; social worlds; otherness; belonging; agency; space of agency; social position; school difficulties; Unga kvinnor; livsberättelser; svåra livshändelser; kulturella tolkningsramar; sociala världar; utanförskap; tillhörighet; handlingskraft; handlingsutrymme; social position; skolsvårigheter; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Drawing upon data from a qualitative interview study on the life stories of young women, the aim of this study is to analyze young womens experiences of difficult life events. Special interest is directed to how cultural frameworks are reflected in young women’s stories about themselves and the family and school worlds they have lived in. LÄS MER

 4. 4. Att inte vilja vara problem : social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp

  Författare :Yvonne Karlsson; Ann-Carita Evaldsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special teaching groups; social organization; evaluation; categorization; assessments; ethnography; sociology of childhood; Särskilda undervisningsgrupper; social organisering; utvärdering; kategorisering; beskrivningar; skolproblem; motstånd; inkludering; marginalisering; etnometodologi; etnografi; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ge en ”inifrån-beskrivning” av hur skolan organiserar verksamheten för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker jag hur elever, pedagoger, föräldrar och elevernas tidigare klasslärare beskriver vad som utgör elevernas skolsvårigheter, i forskningsintervjuer. LÄS MER

 5. 5. ...och den ljusnande framtid är vår... : några ungdomars bild av sin tid vid riksgymnasium

  Författare :Lena Lang; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomar med funktionshinder; Utbildning och undervisning; Gymnasieskolan - Sverige;

  Sammanfattning : Den tid vi i dagens samhälle betraktar som ungdomstid blir allt längre. De ungdomar som lämnar grundskolan tillhör en åldersgrupp som är större än på länge och det stora flertalet av dem är på väg in i svensk treårig gymnasieutbildning. LÄS MER