Sökning: "skolstart"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet skolstart.

 1. 1. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 2. 2. ”Mellanklass kan man kalla det” : Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett

  Författare :Lina Lago; Anna-Liisa Närvänen; Karin Osvaldsson Cromdal; Ann Quennerstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School transitions; preschool class; school; childhood; time; temporality; socialization; rites of passage; priming events; educational practice; Skolövergångar; förskoleklass; skola; skolstart; barndom; tid; temporalitet; socialisation; passageriter; nyckelhändelser; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka övergången från förskoleklass till årskurs ett och hur barn lär känna och skapar mening om vad skola och förskoleklass är. Detta görs genom att studera hur övergången från förskoleklass till årskurs ett markeras genom olika aktiviteter och de processer i vilka barn tillsammans med andra barn, lärare och kontext skapar mening kring övergången. LÄS MER

 3. 3. Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval

  Författare :Anders Ljungberg; Jan Owen Jansson; Bengt Mattsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local public transport; Cost-benefit analysis; Straighter bus-routes; Staggered school hours; Peak-load pricing; Zero fare; Lokal kollektivtrafik; Samhällsekonomisk kalkyl; Varierad skolstart; Optimal prissättning; Nolltaxa; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Förutom i Stockholm uppvisar den lokala kollektivtrafiken en nedåtgående trend i trafikutvecklingen, trots en årlig subvention om 10 miljarder kronor. Drift av lokal kollektivtrafik i mindre och medelstora städer baserat på samhällsekonomiska kriterier skulle bl a medföra en prispolitik som kräver en subvention om drygt 50%. LÄS MER

 4. 4. Fostran till andrarang : en studie av dominansprocessen vid skolstart och via vägar genom utbildningssystemet ur ett kvinnovetenskapligt perspektiv

  Författare :Kathrine Käller; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Olycksfallsrisker i barnets hemmiljö : fokus på skållskador

  Författare :Anna Carlsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :accident; burns; child; compliance; intervention; prevention; scalds;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling syftar till att beskriva barns (0-6 år) utsatthet för olycksfallsrisker i hemmiljön genom att fokusera på omfattningen av bränn- och skållskador, föräldrars uppfattningar om påverkande faktorer till olyckshändelser samt föräldrars uppgifter om egen följsamhet till olycksförebyggande råd och anvisningar. I barnhälsovården (BHV) ges råd och anvisningar kring olika åtgärder lämpliga i förhållande till barns utveckling. LÄS MER