Sökning: "skolan i rörelse"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden skolan i rörelse.

 1. 1. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  Författare :Anna Lindqvist; Per-Olof Erixon; Christina Segerholm; Bengt Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :dans; danslärare; dansundervisning; flickor; genus; kropp; pojkar; rörelse; skola; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. LÄS MER

 2. 2. Om fostran i förskoleklass

  Författare :Maria Thelander; Malmö högskola; []
  Nyckelord :fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER

 3. 3. Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass

  Författare :Gunnel Olsson; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; kindness cruelty. Demands of competences.; masculinity feminity; rhytm beat; practice theory; emotions. Hover between self together; perceptions; Phenomenology; psychoanalysis. Historical development; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : A Gap: A study in physical and mental development of communication based on a primary school class The primary aim of the dissertation is to describe the role played by body, emotions, and movement in the everyday life of school. This includes both physical and verbal linguistic movements. LÄS MER

 4. 4. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Författare :Lennart Leopold; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Bengt Lidforss (1868-1913) was professor of botany between 1910 and 1913. But after the turn of the century he also emerged as a charismatic leader within the Swedish working-class movement. He became one of its foremost publicists. LÄS MER

 5. 5. Passar jag in? : Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning

  Författare :Åke Huitfeldt; Christer Ericsson; Ninitha Maivorsdotter; Mikael Londos; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Newly arrived young people; physical education; inclusion; pragmatism; narrative; case studies; minority background; Nyanlända ungdomar; Idrott och Hälsa; inkludering; integrering; pragmatism; narrativ; fallstudie; praktiknära forskning; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : The present study deals with newly arrived young people’s perceptions of Physical Education and Health (PEH). Many in this group are not familiar with the culturally specific elements of Swedish PEH. The study highlights the meanings they attach to participation in PEH and the consequences on their participation in PEH. LÄS MER